wtorek, 12 grudnia 2017

Kazimierski Blog Janusza Kowalskiego

niedziela, 01 października 2017 07:44

Stop GMO w Kazimierzu

29 września 2017

Szanowni Państwo, czym jest GMO chyba nie muszę Państwu bliżej wyjaśniać? Jeśli jednak są wśród Was jacyś sceptycy to odsyłam takich do szeroko omawianej tej kwestii w Internecie; https://www.youtube.com/watch?v=WgM4Wa2vyoI https://www.youtube.com/watch?v=T0nDwVf1Yg0

To technologia niosąca choroby i śmierć –wystarczy popatrzeć na rolnika, który rozpyla herbicydy na amerykańskich polach.

Już w wielu krajach rolnicy są wściekli. To śmierć roznoszona na pola, drzewa, grunty i do wody. Rolnicy, którzy przejdą na system upraw GMO mają przed sobą dramatyczny wybór – albo zaczną uprawiać nasiona GMO wyprodukowane przez Monsanto, albo będą bezradnie przyglądać się niszczeniu ich plonów.

Ta zachłanna, groźna taktyka ma przynieść korporacjom miliardowe zyski. Nam przyniesie jedynie załamanie produkcji żywności, w efekcie zniszczenie naszego rolnictwa, depopulację i śmierć…

https://secure.avaaz.org

Fundacja Zielony Kazimierz rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją przeciwko GMO na terenie naszej gminy. Petycja poszła już do burmistrza… Zachęcam wszystkich do składania podpisów.

Współdziałamy z grupą aktywistów z terenu całej Polski, m. in. z Jadwigą Łopatą: https://www.youtube.com/watch?v=ClNlT-6k5DY

Tadeusz Strzępek - prezes Rady FZK

 

 

 

Kazimierz Dolny 16 września 2017

Do Burmistrza Kazimierza Dolnego

oraz Rady Miejskiej

w Kazimierzu Dolnym

My, niżej podpisani zwracamy się do Burmistrza i Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z petycją o podjęcie uchwały na mocy której Gmina Kazimierz Dolny ogłoszona zostanie jako wolna od roślin modyfikowanych genetycznie (GMO).


Aktualnie toczy się ogólnokrajowa, a także ogólnoeuropejska debata na temat roślin genetycznie modyfikowanych. Korporacje produkujące takie rośliny, kierując się wyłącznie swoim interesem, wprowadzają podstępnie na nasz rynek rośliny, których nie potrzebujemy, które niosą za sobą choroby, śmierć oraz degradację naszego rolnictwa, oraz środowiska naturalnego. Potrafimy się wyżywić sami, znacznie zdrowiej i lepiej. Nie potrzebujemy żywności modyfikowanej zza oceanu.

Nie potrzebujemy polityki rolnej bazującej na wysoce schemizowanym, wielkoprzemysłowym rolnictwie, które setki tysięcy polskich rolników może doprowadzić do bankructwa, gleby do martwicy, zaś kraj do katastrofy żywnościowej.

Nasza gmina jest przede wszystkim gminą rolniczą o głębokich tradycjach drobnotowarowych. Różnorodność naszych niewielkich upraw jest skarbem, który jest jednocześnie ostoją naszego zdrowia.

Kierując się poszanowaniem pięknych, lokalnych tradycji chłopskich, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do zachowania bogactwa kulturowego, bioróżnorodności upraw w naszych wsiach, postulujemy o wprowadzenie :

 

1. Bezwarunkowego zakazu uprawy, sprzedaży, składowania i produkcji roślin GMO na terenie całej Gminy Kazimierz Dolny.

Jednocześnie postulujemy o:

2. Umożliwienie kupowania od miejscowych rolników pełnego asortymentu lokalnych produktów żywnościowych przez pensjonaty, sklepy, szkoły, restauracje i inne instytucje.

3. Wprowadzenie skutecznego rozwijania i wspierania strategii pozyskiwania dziko rosnących ziół i roślin na terenie Gminy Kazimierz Dolny. Wspieranie strategii upraw zielarskich.

4. Wprowadzenie skutecznego rozwijania i wspierania strategii, której celem będzie zachowanie dużej liczby rolników, tradycyjnej mozaiki gospodarstw rodzinnych oraz rozwój silnych, lokalnych i regionalnych rynków zbytu.

5. Wspierania eko -agroturystyki i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Tadeusz Strzępek, prezes Rady FZK

Tymoteusz Lubicki, v-ce prezes Rady FZK

Łukasz Lubicki, prezes Zarządu FZK

Beata Polek, v-ce prezes Zarządu FZK

Komentarzy:  

 
+3 #27 Tadeusz Strzępek 2017-10-04 20:44
cd.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=uJzj3DcgYTg

referendum w gminie Świdnin...
Zacytuj
 
 
+4 #26 Tadeusz Strzępek 2017-10-04 18:38
Muszę pogratulować Federacji Rosyj¬skiej, że miała dość odwagi i szacunku dla swojej ludności, zakazując upraw GMO na swoim terytorium. Był to krok naprzód dla dobra ludzkości. Mam na-dzieję, że Rosja wykorzysta swoje wpły¬wy, aby przekonać Chiny do zrobienia podobnej rzeczy.
F. William Engdahl
Źródło: http://katehon.com/article/genetics-are-new-eugenics-how-gmos-reduce-human-population
Artykuł znajduje się w ostatnim piśmie Nexus nr 5 (115) –jest dostępny w Kolporterze!
Możecie go przeczytać również na portalu:
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/genetyka-nowa-eugenika-2017-09
Zacytuj
 
 
+5 #25 Tadeusz Strzępek 2017-10-04 18:36
Prawdziwa agenda stojąca za GMO, którą udokumentowałem w najdrobniej¬szy ch szczegółach w mojej książce Seeds of Destruction (Nasiona destrukcji) tkwi w Fundacji Rockefellera. Wywodzi się z ruchu eugenicznego powstałego w la¬tach 1920-1930. Fundacja Rockefellera w latach 1930. aż do wybuchu II woj¬ny światowej finansowała nazistowskie eksperymenty eugeniczne w Instytucie Wilhelma Kaisera w Berlinie i Mo¬nachium. Dlaczego to robiła? Ponieważ jej celem jest eliminacja tak zwanych „niepożądanych konsumentów”. To nic innego jak redukcja populacji.
Po wojnie prezes Amerykańskiego Towarzystwa Eugenicznego, dobry przy¬jaciel Johna D. Rockefellera, powiedział na corocznej konferencji: „Od dzisiaj nową nazwą dla eugeniki jest genetyka”.
Biorąc to pod uwagę, należy stwier¬dzić, że inżynieria genetyczna, Projekt Ludzkiego Genomu i inne tego typu przedsięwzięcia są naukowymi oszu¬stwami. Rosyjscy naukowcy wykazali, że Projekt Ludzkiego Genomu całkowicie zlekceważył 98 procent naukowo waż¬nych danych na rzecz 2 procent, przez co cały ten projekt stał się nonsensem i stratą miliardów dolarów.
W rezultacie eugenicy zaczęli zasta¬nawiać się, jak zmniejszyć liczbę ludzi na Ziemi w taki sposób, aby nie był on tak oczywisty, jak masowe sterylizacje, których dopuszczono się w Ameryce Środkowej z udziałem WHO, wykorzy¬stując do tego celu szczepionki prze¬ciwko tężcowi, które powodowały prze¬rwanie ciąży. Kościół Katolicki nabrał podejrzeń, kiedy okazało się, że szczepi się tylko kobiety. Odkrył, że szczepionki powodowały przerwanie ciąży i unie¬możliwiały kobietom zajście w nią. To była tajna akcja w ramach redukcji po¬pulacji.
To sprawka zachodnich elit, które myślą, że są bogami siedzącymi na tro¬nie i kontrolującymi ludzkość. Sądzę, że są bandą głupców realizujących swój plan genetycznych manipulacji. To wbrew naturze.
Zacytuj
 
 
+5 #24 Tadeusz Strzępek 2017-10-04 18:35
Obecnie glifosat ujawnia się w ba¬daniach moczu, w miejskiej wodzie pit¬nej, w ogrodach, w wodzie gruntowej w wielu innych miejscach, skąd dosta¬je się na przykład do organizmu kobiet w ciąży.
Komisja Europejska, mimo otrzy¬mania miliona podpisów pod petycją i mimo zaleceń ze strony wiodących na¬ukowców na świecie, aby nie odnawiać licencji, zawarła kompromis pod silnym naciskiem branży GMO i odnowiła ją na 18 miesięcy. Dlaczego odnowiła ją na taki czas? Ponieważ firmy Bayer i Monsanto powiedziały, że za 18 mie¬sięcy zakończy sie proces przejmowania Monsanto przez Bayera i że Bayer zastą¬pi glifosat inną mniej zabójczą toksyną, nie tak znaną, jak glifosat. Kupiły sobie w ten sposób czas. A to tylko jeden z przykładów.
Cały projekt GMO nie ma nic wspól¬nego ze zdrowiem i bezpieczeństwem . Nie ma nic wspólnego ze zwiększaniem plonów, które to kłamstwo dowiedziono w wielu testach w Ameryce Północnej i w innych miejscach na świecie. Plony u rolników stosujących rośliny GM mogą się lekko zwiększać przez pierwszy rok lub dwa lata, po czym po trzech lub czte¬rech latach maleją. Ale to nie wszystko! Monsanto i inni giganci GMO obiecywali nam, że stosowanie chemikaliów zosta¬nie zmniejszone, ponieważ ich uprawy są w odróżnieniu od chwastów „cudownie” wytrzymałe. W praktyce chwasty stają się odporne i przekształcają się w su- perchwasty, które rosną na wysokość od pięciu do sześciu stóp (1,5-1,8 m) i wysysają wszystko. To jest katastro¬fa. W rezultacie rolnicy są zmuszeni wspomagać się dodatkowymi środka¬mi chwastobójczymi w celu zwalczania superchwastów. Ta cała szalona zabawa z genetycznym modyfikowaniem przyro¬dy jest klęską od samego początku.
Zacytuj
 
 
+5 #23 Tadeusz Strzępek 2017-10-04 18:33
Mamy więc teraz trzy gigantyczne światowe kartele kontrolujące gene¬tycznie modyfikowaną część ludzkiego łańcucha pokarmowego. Do tego rodza¬ju upraw stosuje się chemikalia, które na mocy umowy muszą być stosowane do ziaren GM produkowanych przez te korporacje. Jeśli kupujesz ziarna soi lub kukurydzy Roundup Ready, musisz uży¬wać Roundupu firmy Monsanto (teraz Bayer). To daje więcej władzy korpo¬racjom z branży GMO niż kiedykolwiek wcześniej i jest to niepokojący trend.
Przemysł ten wywiera nacisk na biu¬rokrację w Brukseli. Była swego czasu olbrzymia społeczna kampania przeciw¬ko odnowieniu licencji na glifosat przez Komisję Europejską. Glifosat jest naj-częściej używanym środkiem ochrony roślin na świecie i głównym składnikiem Roundupu firmy Monsanto. Pozostałe składniki są tajemnicą handlową Mon¬santo, ale ich połączenie tworzy jeden z najbardziej zabójczych środków chwa¬stobójczyc h.
Agencja Światowej Organizacji Zdro¬wia (WHO) odpowiedzialna za ocenę genetycznych zagrożeń wydała orzecze¬nie w ubiegłym roku, że glifosat prawdo¬podobnie wywołuje raka.
15-letnia licencja na glifosat musiała zostać odnowiona rok temu. Komisja Europejska była przygotowana do odno¬wienia jej automatycznie na kolejne 15 łat. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, odpowiadający rzekomo za zdrowie i bezpieczeństwo europejskich obywateli, wyraził zgodę w oparciu o badania niemieckiej agencji do spraw bezpieczeństwa żywności, które były po prostu wzięte w 100 procentach z badań prywatnej korporacji Monsanto! Cały łańcuch powiązań był więc skorumpo¬wany od samego początku i wszystkie informacje były sfabrykowane.
W rzeczywistości testy wykazały, że w drobnych stężeniach, niższych od za¬lecanych w Europie i USA, glifosat po¬woduje choroby nerek, wątroby i inne, które są potencjalnie zabójcze.
Zacytuj
 
 
+3 #22 Tadeusz Strzępek 2017-10-04 18:32
„GENETYKA TO NOWA EUGENIKA –GMO I REDUKCJA POPULACJI”
W zeszłym roku byliśmy świadkami szeregu fuzji korporacji wytwarzających GMO. To doprowadziło do alarmującej koncentracji korporacyjnej władzy w rękach ogólnie trzech grup kapitałowych.
Pierwsza z nich to Bayer AG z Niemiec, która dokonała przyjacielskieg o przejęcia Monsanto Company. Powodem było to, że Monsanto zaczęto identyfikować z całym złem związanym z GMO. W rezultacie wkroczył Bayer, który ma wizerunek miłej, nieszkodliwej firmy produkującej aspirynę, podczas gdy w rzeczywistości jest firmą, która wymyśliła w latach 1880. Heroinę i dostarczała gaz do pieców w obozie w Oświęcimiu w czasie II-ej wojny światowej.
To jeden z najniegodziwszy ch koncernów działających w agrobiznesie na świecie mający na koncie szereg zbrodni, produkujący także pestycydy, które zabijają kolonie pszczół i niszczą inne rzeczy istotne z punktu widzenia życia i przyrody.
Pozostałe dwie fuzje to przejęcie przez chińskiego państwowego chemicz¬nego giganta ChemChina szwajcarskiego koncernu Syngenta AG wytwarzającego środki chwastobójcze oraz połączenie koncernów Dow Chemical Company i DuPont w zakresie produkcji GMO.
Zacytuj
 
 
+4 #21 grymas50 2017-10-03 14:30
Gorąco apelujemy o poparcie trwałego zakazu stosowania herbicydu „dikamba” oraz o podjęcie działań niezbędnych dla ochrony farmerów, plonów i zdrowia publicznego. Wzywamy do prowadzenia takiej polityki i wdrażania takich praktyk, które wspierają bezpieczne dla zdrowia i dla środowiska metody upraw rolnych i produkowania żywności.------------- https://secure.avaaz.org/campaign/pl/monsanto_dicamba_loc/?fYGJnkb
Zacytuj
 
 
0 #20 M.K. 2017-10-02 22:57
Cytuję Corraggio:
Cytuję M.K.:
Panie J.K. szuka Pan tematów zastępczych. Aktualnie największym problemem dla Kazimierza jest skrajnie nieskuteczne działanie obecnego burmistrza. A to nie kto inny jak PAN nam go wymyślił i wykreował! Mamy co mamy,
DNO a nie GMO!


Wazne coby burmistrz na nieskażonym liściu nam przygrywał do końca swoich "burmiszczowskic h" dni ...


Panie J.K.
100% racja!
Szukasz Pan "njusów" a nasze miasteczko tonie w odmętach nieodpowiedzial nego rządzenia i błędnych decyzji.
Posłuchaliśmy sie tej propagandzie przed wyborami a teraz żal patrzeć. Najbardziej żałosny widok to pańska autokreacja na tzw "przykładnego obywatela". Ironia i sarkazm w jednym...
Zacytuj
 
 
-5 #19 grymas50 2017-10-02 18:02
@ Koral.
Komary.
Wiedz, że komary TO KOMARY też są. Minister Szyszko coby je wyplenić sięgnął po drogi" Rozpuda/. Znaczy chciał, chociaż te Nasze to żadne KOMARY.
ps. Amerykanie do naju przjechali. Czyżby komary ?
Zacytuj
 
 
+5 #18 Karol 2017-10-02 17:07
http://alexjones.pl/aj/aj-nwo/aj-smugi-chemiczne/item/117518-amerykanskie-wojsko-rozpyla-nad-teksasem-toksyczne-pestycydy

Panu Grymasowi coby częściej patrzył w niebo, a nie tylko chodził z głową zwieszoną w dół.
Zacytuj
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież