PROTOKOŁ Nr IV/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 31 stycznia 2011r.

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

PROTOKOŁ Nr IV/11

sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

w dniu 31 stycznia 2011r. (poniedziałek) o godz. 14oo w auli Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym – ul. Szkolna 1.

 

Obecni Radni Rady Miejskiej:

 

1.    Leszek Furtas

2.    Janusz Kowalski

3.    Henryk Kozak

4.    Waldemar Kruk

5.    Mirosław Opoka

6.    Paweł Pałka

7.    Jakub Pruchniak

8.    Jerzy Smolak

9.    Rafał Suszek

10.Roman Suszek

11.Barbara Walencik

12.Małgorzata Wicha

13.Ewa Wolna

14.Kamil Wydra

 

Nieobecni Radni Rady Miejskiej:

 

1.    Piotr Guz

 

Ad.1. Otwarcie obrad.

 

          Obrady IV sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad. Przywitał przybyłych na sesję – lista obecności – załącznik.

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

 

Rada Miejska -14 gł. „za”, przy 0 gł. „przeciw” i 0 gł. „wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad IV sesji:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z III sesji Rady Miejskiej.

3.    Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5.    Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za umieszczenie                        i składowanie odpadów stałych dostarczonych na wysypisko odpadów w Dąbrówce gm. Kazimierz Dolny.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych           i transportu nieczystości ciekłych.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

14.Odpowiedzi na zapytania.

15.Zakończenie obrad.

 

Rada Miejska - 14 gł. „za”, przy 0 gł. „przeciw” i 0 gł. „wstrzymujących się” przyjęła bez uwag Protokoł Nr IV/11 sesji Rady Miejskiej.

 

Ad.3. Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

 

          Radna Pani Ewa Wolna oraz Radny Pan Waldemar Kruk przedstawili informacje o posiedzeniach Komisji jakie odbyły się w okresie międzysesyjnym.

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

 

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia przedstawił „Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 30.12.2011r. do 28.01.2011r.” – załącznik.

 

 

 

 

Ad.5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Radna Pani Ewa Wolna: spotkanie w sprawie strategii marki Kazimierza Dolnego ograniczyło się do zreferowania tego co oznacza „marka” i nic więcej. Na jakich zasadach wybrano firmę, która opracowała strategię?                    W jaki sposób radni i mieszkańcy mogą zapoznać się ze strategią marki Kazimierza? Wiem, że w konsultacjach uczestniczyło tylko 20 osób i nie wszystkie organizacje pozarządowe.

 

Radny Rafał Suszek składam wniosek o rozszerzenie inicjatywy uchwałodawczej o inicjatywę społeczną mieszkańców. Proszę Pana Przewodniczącego Rady o przygotowanie projektu uchwały.

 

Radna Pani Ewa Wolna: wnoszę o organizowanie sesji Rady po godz. 13oo. Proponuję, aby protokoły obrad sesji były zamieszczane na stronie internetowej miasta i rozsyłane do radnych,. Którzy będą tego chcieli. Uważam też, że należy archiwizować nagrania sesji.

Proponuję aby w komisjach przetargowych uczestniczyli radni.

 

Radny Pan Leszek Furtas: proponują zorganizowanie jeszcze jednego spotkania z mieszkańcami aby projektant mógł przedstawić nie tylko definicje słowa marka a raczej przybliżył co to jest marka kazimierska. Takie spotkanie należy zorganizować w godzinach popołudniowych.

 

Radny Pan Paweł Pałka: czy w naszej gminie będą zorganizowane prace publiczne w porozumieniu z Urzędem Pracy?

 

Radny Pan Kamil Wydra: kiedy będą zaplanowane środki finansowe na remont dachu, wymianę okien, dokończenie boiska i muru oporowego                          w szkole w Kazimierzu.

 

Radna Pan Janusz Kowalski: co się dzieje z budynkami po MZK przy ul. Krakowskiej?

Czy nowo budowany hotel przy ul. Tyszkiewicza ma zgodę na salon gier na automatach?

Czy będzie poprawiane koryto rzeki Grodach na odcinku Doły-Wylągi?

 

Pan Tadeusz Kubiś: należy koniecznie poprawić nawierzchnię drogi powiatowej na Cholewiance.

Dom dla dzieci uzależnionych na Cholewiance jest otwarty. Każdy tam może wejść i wyjść, a tak miało nie być. Czy Burmistrz tam był i to widział? Tam śmierdzi szambo, a obok jest produkcja wody mineralnej.

 

Pani Marzena Siwiec Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeczycy: w projekcie budżetu na 2011 rok nie ma zaplanowanych pieniędzy na ocieplenie budynku szkolnego. Dlaczego tak jest?

 

Pan Roman Wolny: kiedy w budżecie będą zaplanowane środki na                                 ul. Szkolną?

 

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 

Radny Rafał Suszek: ja wiem, że Burmistrz ma przyzwolenie poprzedniej Rady na sprzedaż pewnych nieruchomości. Uważam, jednak, że obecna Rada powinna ustalić swoje stanowisko wobec majątku gminy. Czy to jest właściwy kierunek, aby kamieniołomy sprzedawać po kawałku? Może lepiej jest je pozostawić w zasobach gminy i czerpać z nich zyski wchodząc                         w partnerstwo publiczno – prywatne.

 

Burmistrz Grzegorz Dunia: na realizację inwestycji mamy dofinansowanie zewnętrzne, ale musimy też mieć wkład własny na który zasilamy się sprzedażą mienia. Uważam, ze takie rozwiązanie jest dobre. Środki ze sprzedaży mienia od razy inwestujemy.

W dniu 7 lutego o godz. 10 zaplanowane jest posiedzenie Komisji Rady, na którym wspólnie zastanowimy się nad programem nieruchomości.

 

Skarbnik Gminy Pani Anna Krzysztofik przedstawiła – uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym o wieloletniej prognozie finansowej opracowanej na lata 2011-2022 – załącznik.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: czy do projektu uchwały                                w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – załącznik, są jeszcze uwagi lub pytania?

Jeżeli nie ma, przedstawiam pod głosowanie wniosek o podjęcie uchwały                       w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Kto jest „za” – 8 gł.,

Kto jest „przeciw”, - 2gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 4.

          Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/12/11                       w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – załącznik.

 

 

 

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przedstawiony przez Burmistrza projekt budżetu na 2011 rok – załącznik. Był dyskutowany na posiedzenia Komisji. Proszę o przedstawienie opinii Komisji. Proszę tez o przedstawienie opinii RIO.

 

Radna Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej                     i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2011 rok.

 

Radny Pan Mirosław Opoka: Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2011 r.

 

Radny Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami na wspólnym posiedzeniu                                        z Przewodniczącymi pozostałych Komisji zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu na 2011 r. w wersji przedstawionej przez Burmistrza.

 

Skarbnik Gminy Pani Anna Krzysztofik przedstawiła:

- uchwałę Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o projekcie budżetu gminy Kazimierz Dolny na 2011r. – załącznik,

- uchwałę Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii                           o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2011r. – załącznik.

 

Radny Pan Janusz Kowalski: chcę powiedzieć o niecelowej inwestycji jaka jest modernizacja oczyszczalni ścieków. Wg posiadanych przez Urząd dokumentów oczyszczalnia ma się dobrze i może jeszcze wiele lat funkcjonować. Burmistrz wynajął firmę, która ma opracować poparcie dla tego zadania. Uważam, że jest to skandal, podobnie jak decyzja dot. budowy szkolnych obiektów sportowych.

Wnioskuję o głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011r.

 

Radny Pan Rafał Suszek: zachodzi pytanie, co takiego stało się między rokiem 2003 a 2010, że musimy teraz wydać 4,5 mln zł na modernizację oczyszczalni?

Na posiedzeniu Komisji nie usłyszeliśmy konkretów. Jestem zbulwersowany tym, że przesłanką do modernizacji oczyszczalni ścieków jest pojawienie się możliwości uzyskania dofinansowania unijnego.

 

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: na posiedzeniu Komisji przedstawicielka firmy EKOSAN w sposób wyczerpujący i fachowy  wyjaśniła i dobrze uzasadniła potrzebę modernizacji oczyszczalni ścieków. Dyrektor MZK również wnioskował o konieczność wykonania niezbędnych prac na oczyszczalni.

 

Dyrektor MZK Pan Paweł Zakiewicz: oczyszczalnia była budowana w latach 60. W 2002 roku zakończono modernizację. W tej chwili nie mamy przepływu na chwilowe  zwiększenia ilości ścieków , szczególnie w sezonie letnim. Nie ma kraty mechanicznej, piaskownika, odtłuszczacza. Modernizacja jest tez konieczna, aby móc przyjąć ścieki  z nowo wybudowanych i budowanych obiektów.

 

Radny Pan Rafał Suszek: w Strategii Rozwoju Gminy jest zapisane, że oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo.

 

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: dobrze, że rozmawiamy na ten temat, bo oczyszczalnia to obiekt strategiczny. Obiekt ten musi funkcjonować w sposób prawidłowy, m.inn. musimy zwiększyć jej wydajność. Swoje decyzje ja muszę opierać również na zdaniu osób, które są fachowcami w tej dziedzinie. Dyrektor MZK już w 2008 roku mówił o potrzebie wykonania pewnych prac na oczyszczalni. Pojawiły się środki pomocowe, a więc wystąpiliśmy o nie. Są to środki nie tylko na oczyszczalnię, jest to projekt kompleksowy. Uważam, że byłoby to nieodpowiedzialne gdybym naraził gminę na to, że                 w 2012 roku oczyszczalnia nie będzie mogła przyjąć ścieków. Na posiedzeniu Komisji Radni wypowiedzieli się, aby iść w kierunku modernizacji.

Zwracam się do Pana Janusza Kowalskiego. Pan jest przeciwny wszystkiemu, co ja robię z zespołem ludzi. Pan wszędzie widzi podstęp. Proszę o trochę zaufania.

 

Radny Pan Janusz Kowalski: ja po prostu pytam, co zrobiono w 2002 roku, że teraz musimy modernizować oczyszczalnię. Wczoraj się dowiedziałem, że w ul. Nadrzecznej położono takie rury jak 30 lat temu. Mówiłem o problemie wykonania kanalizacji w Wierzchoniowa, że robiąc kanalizację                                 w Bochotnicy, nie wzięto tego uwagę. To są moje wątpliwości a nie negowanie. Ja zadaję pytania, ale nie otrzymuję odpowiedzi.

 

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia; czy historia nam wybaczy, że za naszej kadencji całkowicie zrujnuje się zamek? To chyba dobrze, że za naszego życia będzie remont, jakiego nie było od potopu.

 

          Rada Miejska po zaakceptowaniu wniosku Radnego Janusza Kowalskiego o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. powołała Komisję Skrutacyjna, która przeprowadziła głosowanie i przedstawiła Protokoł z jego przebiegu – załącznik.

Przebieg głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok:

Radny Leszek Furtas – „jestem za”,

Radny Piotr Guz – nieobecny,

Radny Janusz Kowalski – „jestem przeciw”,

Radny Henryk Kozak – „jestem za”,

Radny Waldemar Kruk – „jestem za”,

Radny Mirosław Opoka – „jestem za”,

Radny Paweł Pałka – „jestem za”,

Radny Jakub Pruchniak – „jestem za”,

Radny Jerzy Smolak – „jestem za”,

Radny Rafał Suszek – „jestem przeciw”

Radny Roman Suszek – „jestem za”,

Radna Barbara Walencik – „jestem za”,

Radna Małgorzata Wicha – „jestem za”,

Radna Ewa Wolna „wstrzymuje się od głosu”,

Radny Kamil Wydra – „wstrzymuje się od głosu”.

          Rada Miejska 10 gł. „za”, 2 gł. „przeciw”, przy 2 „wstrzymujących się od głosu” podjęła uchwałę Nr IV/13/11 w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok – załącznik.

 

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                        i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: proszę o przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik.

 

Radny Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radna Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej                          i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radny Pan Mirosław Opoka: Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki                                     i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kto jest „za” – 14 gł.,

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

          Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/14/11                                w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik.

 

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: proszę o przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013 – załącznik.

 

Radny Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radna Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej                          i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radny Pan Mirosław Opoka: Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013.

Kto jest „za” – 14 gł.,

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

          Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/15/11                                w sprawie Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2013 – załącznik.

 

 

 

 

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za umieszczenie                      i składowanie odpadów stałych dostarczonych na wysypisko odpadów                      w Dąbrówce gm. Kazimierz Dolny.

 

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: proszę o przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały w sprawie  ustalenia opłaty za umieszczenie                      i składowanie odpadów stałych dostarczonych na wysypisko odpadów                      w Dąbrówce gm. Kazimierz Dolny – załącznik.

 

Radny Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radna Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej                          i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radny Pan Mirosław Opoka: Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za umieszczenie i składowanie odpadów stałych dostarczonych na wysypisko odpadów w Dąbrówce gm. Kazimierz Dolny.

Kto jest „za” – 14 gł.,

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

          Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/16/11                                w sprawie ustalenia opłaty za umieszczenie i składowanie odpadów stałych dostarczonych na wysypisko odpadów w Dąbrówce gm. Kazimierz Dolny załącznik.

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: proszę o przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały w sprawie   określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                         i transportu nieczystości ciekłych – załącznik.

 

Radny Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radna Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej                          i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radny Pan Mirosław Opoka: Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi                        w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                     i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kto jest „za” – 14 gł.,

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

          Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/17/11                                w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                     i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – załącznik.

 

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: proszę o przedstawienie opinii Komisji o projekcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym– załącznik.

 

Radny Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radna Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej                          i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radny Pan Mirosław Opoka: Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

Radny Rafał Suszek: czy dlatego musimy podnieść opłaty, że MZK grozi upadek?

Skarbnik Gminy Pani Anna Krzysztofik: MZK jest zakładem budżetowym. Jeżeli Rada zatwierdzi niższe stawki niż zaproponowane przez Zakład, a które Zakład wyliczył zgodnie z prawem, wtedy Rada daje dotację.

Radny Janusz Kowalski: zgłaszam wniosek aby na posiedzeniu Komisji                   w obecności Dyrektora MZK porozmawiać o tym, dlaczego w naszej gminie są tak wysokie opłaty za wodę.

Zastępca Burmistrza Pan Maciej Żurawicki: zorganizujemy takie posiedzenie Komisji.

 

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie                 w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

Kto jest „za” – 10 gł.,

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 4.

          Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/18/11                                w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                                        i zbiorowe odprowadzanie ścieków  Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym – załącznik.

 

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: po dyskusji na posiedzeniach Komisji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego                    w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przekształceniuprawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (WERSJA I) – załącznik, zgłoszone zostały pewne sugestie i wnioski. Dziś na sesji mamy projekt uchwały (WERSJA II), który je uwzględnia.

 

Radna Pani Ewa Wolna: przedstawiony nam dziś projekt uchwały jest satysfakcjonujący.

 

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przekształceniuprawa użytkowania wieczystego                   w prawo własności nieruchomości (WERSJA II)

Kto jest „za” – 14 gł.,

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

          Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr IV/19/11                                w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości załącznik.

 

Ad.14. Odpowiedzi na zapytania.

 

Burmistrz Grzegorz Dunia: została sporządzona dokumentacja na rozbiórkę obiektów po MZK przy ul. Krakowskiej. Jesteśmy przygotowani do rozbiórki pod względem formalno prawnym, ale wykonanie rozbiórki wiąże się                         z określonymi kosztami.

          Rada Miejska nie wyraziła zgody na zorganizowanie salonu gier na automatach w lokalu przy ul. Tyszkiewicza.

          Tak, koryto rzeki Grodarz wymaga odpowiednich prac. Na odcinku                ul. Szkolnej uzupełnimy dokumentację o małą architekturę. Ulica ta bezsprzecznie wymaga remontu, bo jest to ostatnia droga w mieście nieutwardzona.  Musimy też znaleźć odpowiednia ilość pieniędzy aby móc wykonać prace remontowe.

          Wiele dróg po zimie ma zniszczoną nawierzchnie. Często zgłaszamy do PZD potrzebę podjęcia prac remontowych.

Nie  mam sygnałów, że z domu dla młodzieży w Cholewiance idzie jakieś zagrożenie dla środowiska, tam pracuje profesjonalna kadra.

          Na budynku szkolnym w Rzeczycy musimy wykonać pewne prace kompleksowo. O środki na pokrycie kosztów musimy zadbać wspólnie.

 

Radny Pan Jerzy Smolak: cieszy mnie, że Pani Dyrektor szkoły w Rzeczycy zabrała głos w sprawie ocieplenia budynku szkolnego. Ja o tym mówiłem już wielokrotnie. Dziś już o tym nie mówiłem, bo znam odpowiedz Burmistrza.

 

Radna Pani Małgorzata Wicha: czy mogę mieć wgląd do budżetów szkół                         w Bochotnicy, Rzeczycy i Dąbrówce za okres ostatnich 5 lat?

 

Radna Pani Ewa Wolna: proszę chociaż o odpowiednie oznakowanie ul. Szkolnej „strefa zamknięta, ograniczenie szybkości przejazdu do 20 km na godzinę”.

 

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: zorganizujemy posiedzenie Komisji Edukacji na którym wyjaśnimy wszystko co dotyczy strategii marki Kazimierza Dolnego.

Przygotujemy projekt uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Będziemy zatrudniać osoby z Powiatowego Urzędu Pracy, do prac na terenie naszej gminy.

Będę szukał środków finansowych niezbędnych na remonty obiektów szkolnych.

Radny Rafał Suszek: przygotujmy na wspólnym posiedzeniu Komisji dokumentów, który będzie obrazował, to co chcemy zrobić w tej kadencji.

Zastanówmy się nad obszarami gdzie możemy zwiększyć dochody                               i ograniczyć wydatki.

 

Ad.15. Zakończenie obrad.

Na tym zakończono obrady IV sesji Rady Miejskiej.

 

 

Protokołowała                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

 

  Anna Bartoś                                                                   Henryk Kozak

 

Czytany 7107 razy

Komentarze

+3
#7 życzliwy 22-03-2011 21:44
Tak jest radni z Dąbrówki i Cholewianki. Zgadzajcie się na wszystko a niedługo śmieciami zasypią Wam domy. To co robicie niezbyt podoba sie mieszkańcom Waszych miejscowości. Myślcie trochę.
0
#6 mieszko 11-03-2011 08:35
Widać, Polityka burmistrza jest sprzedawać, i sprzedawać... A sprzedać można tylko raz. Jestem absolutnie przeciwna wszelkim sprzedażom i będę protestować, z tego co wiem, nie tylko ja.
+2
#5 grymas50 11-03-2011 06:57
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za umieszczenie i składowanie odpadów stałych dostarczonych na wysypisko odpadów w Dąbrówce gm. Kazimierz Dolny.///////////////// Nic nie rozumiem. Na V sessji mowiono, że wysypisko natychmiast ma być zamkniete. Jest przepelnione.
+5
#4 Kaja 10-03-2011 22:12
No własnie i co dalej ze szkołą w Rzeczycy. Mam nadzieję że będzie zrobiona nowa elewacja budynku. To było obiecane i ludzie o tym pamiętają.
Jak to jest? Czy mówienie nie prawdy nie jest kłamstwem? czy kłamstwo nie jest oszustwem? a czy oszustwo nie jest karalne??? jak to jest z publicznie nie dotrzymywanymi obietnicami. Może ktoś to wyjasnić??
+4
#3 z Dołów 10-03-2011 17:11
Wiesław a może tak pofatygujesz się na Sesję Rady Miasta i osobiście dokonasz oceny Radnych i Pana Burmistrza?
Ot taki mały obywatelski wysiłek...
-7
#2 Wiesław 10-03-2011 16:40
Panie Januszu jestem zaskoczony Pana znikomą aktywnością na tej sesji, tak trochę ;jestem za a nawet przeciw.To tak naprawdę jak wszystko było by w jak najlepszym porządku . Gratulacje dla Pana Burmistrza.:)))
+3
#1 Bożena 10-03-2011 16:16
Do spraw wydatków a zwłaszcza tych dużych wielomilionowych należy podchodziż z dużą rozwagą i wyobraźnia, i tylko w oparciu o merytoryczne przesłanki. Jak widać tylko dwóch Radnych nie dało się uwieść pozamerytorycznym argumentom Burmistrza Duni...

Dodaj komentarz