PROTOKOŁ Nr III/10 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 30 grudnia 2010 r. (czwartek)

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

 

sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

w dniu 30 grudnia 2010 r. (czwartek)

o godz. 10oo w auli Gminnego Zespołu Szkół

w Kazimierzu Dolnym – ul. Szkolna 1

Obecni Radni Rady Miejskiej:

1.     Leszek Furtas

2.     Piotr Guz

3.     Janusz Kowalski

4.     Henryk Kozak

5.     Waldemar Kruk

6.     Mirosław Opoka

7.     Paweł Pałka

8.     Jakub Pruchniak

9.     Jerzy Smolak

10.                       Rafał Suszek

11.                       Roman Suszek

12.                       Barbara Walencik

13.                       Małgorzata Wicha

14.                       Ewa Wolna

15.                       Kamil Wydra

Ad.1. Otwarcie obrad.

         Obrady III sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 Radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad.

Powitał przybyłych na sesję gości – lista obecności – załącznik.

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

Do zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej porządku obrad nie zgłoszono wniosków o zmianę.

Rada Miejska obradowała wg następującego porządku obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

3.     Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

4.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5.     Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych                          na wydzielonym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu                i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 326 /10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 października 2010 r.                     w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazimierz Dolny na 2011 rok.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie realizacji roszczeń przysługujących Gminie Kazimierz Dolny wynikających z art. 231 § 2 kodeksu cywilnego – nabycie użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 4609/64534.

10.                       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bochotnicy.

11.                       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

12.                       Odpowiedzi na zapytania.

13.                       Zakończenie obrad.

Rada Miejska przyjęła bez uwag Protokoł Nr II/10 sesji Rady Miejskiej. Wynik głosowania: 14 gł. „za”, 0 gł. ‘przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

Ad.3. Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak poinformował Radnych,                 że wpłynęło pismo – skarga od Państwa Izabeli i Andrzeja Wróblewskich – załącznik. Jak wynika z treści pisma dotyczy ono postępowania zmierzającego do zmiany podmiotu obowiązanego do uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego. Z tej przyczyny zostanie przekazane jako pismo podlegające rozpatrzeniu w postępowaniu administracyjnym.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami poinformował, że w dniu 28 grudnia 2010r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji na którym Radni zapoznali się z projektem budżetu na 2011r., zaś w dniu 29 grudnia 2010r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu …, podczas którego zaopiniowano projekty uchwał, które są przedmiotem obrad III sesji.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

         Burmistrz Pan Grzegorz Dunia przedstawił „Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 22.11.2010r. do 29.12.2010r.” – załącznik.

W związku z zapytaniami Radnych Burmistrz udzielił informacji na temat podmiotów, które wygrały przetargi na dzierżawę parkingów.

Ad.5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

Radna Ewa Wolna: proponuję aby dokonywać podsumowania, oceny  imprez, akcji, wydarzeń, jakie będą miały miejsce w naszej Gminie.

Dlaczego na tablicach ogłoszeń nie ma informacji o wyłożeniu studium dot. terenów przy ul. Kwaskowa Góra?

Proponuję aby protokoły z sesji Rady Miejskiej zamieszczać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Proponuję, aby Radni zaplanowali harmonogram dyżurów np. 1-1,5 godz. raz           w tygodniu.

Radny Roman Suszek: po raz kolejny zgłaszam potrzebę odśnieżania drogi do Zbędowic. Dziś na drodze w wąwozie jest warstwa lodu, która uniemożliwia dojazd.

Radny Rafał Suszek: przez naszą gminę przebiega droga wojewódzka Nr 824.

Na drogach wojewódzkich w innych gminach realizowane są prace zaś nasza gmina jest dyskryminowana. Proszę aby Pan Burmistrz czynił starania dot. konieczności wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Parchatce.

Dlaczego nasza Gmina nie bierze udziału w projekcie dot. budowy ścieżek rowerowych?

Radny Piotr Guz: uważam, że Radni powinni mieć możliwość wglądu                     i zgłoszenia uwag do projektów dokumentacji prac modernizacyjnych                          i remontowych na drogach powiatowych i wojewódzkich.

Ponawiam wniosek o wzmożoną kontrolę, czy wszyscy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy na wywóz nieczystości.

Radny Leszek Furtas: uważam, że wszystkie większe projekty, które są przygotowane do realizacji na terenie gminy, powinni znać Radni i  móc je przedyskutować.

Słyszę uwagi, że jest słaba informacja nt. ogłaszanych przetargów na dzierżawę parkingów.

Pan Stanisław Wicik: proszę aby Rada zajęła się sprawą polepszenia nawierzchni ul. Słonecznej. Może należy rozważyć możliwość przejęcia tej drogi od Powiatu. Proszę też o dokończenie budowy chodnika przy                            ul. Małachowskiego.

Pan Kazimierz Kuta: kiedy dokończona zostanie spraw dojazdu do lasu                        w Parchatce?

Czy WZD uwzględnia budowę chodnika przy drodze w Parchatce?

Wnioskuje o ustawienie tablicy informacyjnej w Parchatce w rejonie posesji Pana radnego.

Jakie są planu wobec zalewu w Bochotnicy?

Pan Tadeusz Kubiś: czy pan Burmistrz zrobi porządek na ul. Lubelskiej ponieważ nie możemy wyjechać z posesji.

Uważam, że ul. Lubelska dla mieszkańców tej ulicy powinna mieć ruch dwukierunkowy.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: będę rozmawiał z władzami powiatu w sprawie ul. Słonecznej.

Chcemy dokończyć budowę chodnika przy ul. Małachowskiego, ale wiąże się to z rozwiązaniem problemu skarpy.

Sprawa dojazdu do lasu w Parchatce jest w trakcie załatwiania.

Zakupimy tablice ogłoszeniową dla Parchatki.

W tym roku nie uda nam się załatwić spraw dotyczących zalewu w Bochotnicy.

Dla ul. Lubelskiej przygotowywany jest projekt organizacji ruchu przewidujący ogólnodostępny parking po jednej stronie tej ulicy.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Radny Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: czy są uwagi lub pytania dot. projektu uchwały?

Jeżeli nie ma przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych – załącznik.

Kto jest „za” – 15 gł.

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

         Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr III/7/10 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych – załącznik.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 326 /10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazimierz Dolny na 2011 rok.

 

Radny Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 326 /10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia                    28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku                    od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazimierz Dolny na 2011 rok.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: czy są uwagi lub pytania dot. projektu uchwały?

Jeżeli nie ma przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 326 /10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia                    28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku                    od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazimierz Dolny na 2011 rok - załącznik.

Kto jest „za” – 15 gł.

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

         Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr III/8/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/ 326 /10 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym    z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kazimierz Dolny na 2011 rok – załącznik.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Skarbnik Gminy Pani Anna Krzysztofik przedstawiła projekt uchwały                      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. wraz z uzasadnieniem – załącznik.

Podczas dyskusji poruszono kwestię wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Radny Pan Janusz Kowalski zgłosił wniosek aby na marcowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami  w sposób szczegółowy radni dokonali analizy specyfikacji do przetargów na zimowe utrzymanie dróg.

Skarbnik Gminy udzieliła informacji o przyczynach zmniejszenia o kwotę                     33 tys. zł wydatków  bieżących związanych z pozostałą działalnością z zakresu oświaty.

Radny Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010r.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany zmian w budżecie gminy na 2010r.

Kto jest „za” – 15 gł.

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

         Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr III/9/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – załącznik.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji roszczeń przysługujących Gminie Kazimierz Dolny wynikających z art. 231 § 2 kodeksu cywilnego – nabycie użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 4609/64534.

Pani Justyna Kobiałka przedstawiła projekt uchwały w sprawie realizacji roszczeń przysługujących Gminie Kazimierz Dolny wynikających z art. 231 § 2 kodeksu cywilnego – nabycie użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 4609/64534 wraz z uzasadnieniem – załącznik.

Radny Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie realizacji roszczeń przysługujących Gminie Kazimierz Dolny wynikających z art. 231 § 2 kodeksu cywilnego – nabycie użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 4609/64534.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: czy są uwagi lub pytania dot. projektu uchwały?

Jeżeli nie ma przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały sprawie  realizacji roszczeń przysługujących Gminie Kazimierz Dolny wynikających z art. 231 § 2 kodeksu cywilnego – nabycie użytkowania wieczystego w udziale wynoszącym 4609/64534.

Kto jest „za” – 15 gł.

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

         Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr III/10/10 w sprawie realizacji roszczeń przysługujących Gminie Kazimierz Dolny wynikających z art. 231 § 2 kodeksu cywilnego – nabycie użytkowania wieczystego                    w udziale wynoszącym 4609/64534 – załącznik.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bochotnicy.

Pani Justyna Kobiałka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bochotnicy wraz z uzasadnieniem – załącznik.

Radny Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bochotnicy Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: czy są uwagi lub pytania dot. projektu uchwały?

Jeżeli nie ma przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bochotnicy

Kto jest „za” – 15 gł.

Kto jest „przeciw” – 0 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 0.

         Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę Nr III/11/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bochotnicy – załącznik.

 

 

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy            z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego                  w prawo własności nieruchomości.

Pani Justyna Kobiałka przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz                  uzasadnieniem – załącznik.

Radny Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała negatywnie projekt uchwały. Komisja uważa, że należy podać konkretne nieruchomości, których ta uchwała będzie dotyczyła.

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak: czy są uwagi lub pytania dot. projektu uchwały?

Jeżeli nie ma przedstawiam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r.                             o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Kto jest „za” – 0 gł.

Kto jest „przeciw” – 13 gł.

Kto „wstrzymał się od głosu” – 2.

         Stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.                                   o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w wersji przedstawionej przez Burmistrza.

Ad.12. Odpowiedzi na zapytania.

Udzielając odpowiedzi na zapytania Radnych Burmistrz powiedział m,.inn., że:

- popiera wniosek aby na posiedzeniu Komisji podsumowywać przebieg imprez,

- informacja o włożeniu studium dot. działek przy ul. Kwaskowa Góra ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w gazecie Kurier Lubelski i na tablicach ogłoszę. Brakujące informacje na tablicach ogłoszeń będą uzupełnione,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta publikowane będą protokoły sesji i komisji,

- nie widzę przeszkód aby radni pełnili dyżury wg ustalonego przez siebie harmonogramu,

- podjęliśmy interwencje w sprawie prawidłowego utrzymania zimowego drogi do Zbędowic,

- będę naciskał aby uwzględniono budowę chodnika przy drodze w Parchatce. Sprawdzimy możliwość prawną wykreślenia z rejestru zabytków alei kasztanowej, której prawie już nie ma,

- zrezygnowaliśmy z udziału w projekcie ścieżek rowerowych, z uwagi na to, że przygotowywaliśmy inne bardzo ważne projekty. Być może w przyszłości przyłączymy się do tego projektu, myślę, że nic nie straciliśmy,

- zorganizujemy spotkanie z przedstawicielami wojewódzkiego i powiatowego zarządu dróg.

- parking zielony dzierżawiła będzie pani Zofia Doraczyńska, parking przy                  ul. Senatorskiej Pan Jerzy Mańkowski, parking „strażacki” Pani Anna Tomaszek.

Zastępca Burmistrza pan Maciej Żurawiecki: trwają prace nad ustawą. Są założenia aby przy podatku od nieruchomości pobierana była opłata za wywóz nieczystości stałych.

Pan Marcin Pisula Radny Rady Powiatu: konieczność poprawienia nawierzchni ul. Słonecznej była podnoszona już w poprzedniej kadencji, ale władze powiatowe nie były zainteresowane tą drogą. Uważam, że musimy znaleźć rozwiązanie tego problemu. W odniesieniu do komunalizacji strażnicy będę preferował stanowisko, aby obiekt ten przejęła Gmina Kazimierz Dolny.

Radna pani Ewa Wolna: apeluję o popołudniowe terminy sesji.

Radny Pan Janusz Kowalski: na jakim etapie jest realizacja wniosku  dot. hejnału miasta?

Ad.13. Zakończenie obrad.

         Na tym zakończono obrady III sesji Rady Miejskiej.

 

Protokołowała:                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Anna Bartoś                                                         Henryk Kozak

 

Czytany 9401 razy

Komentarze

0
#1 J.K 11-03-2011 19:40
W czasie obrad III sesji RM zadałem kilka pytań, miedzy innymi, korzystając z obecności radnego Powiatu puławskiego zadałem pytanie dotyczące, "losu" drogi ulicy Słonecznej.Odpowiedz jest, a pytania (mojego ) nie ma?! Pytając radnego Marcina Pisule o przedmiotową drogą,poprosiłem radnego aby udzielił również odpowiedzi pisemnej dot. stanowiska powiatu w sprawie.

Dodaj komentarz