PROTOKOŁ Nr VII/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 28 kwietnia 2011r

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

PROTOKOŁ Nr VII/11 

sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

w dniu 28 kwietnia 2011r. (czwartek)

o godz. 13oo w Gminnym Zespole Szkól w Kazimierzu Dolnym – ul. Szkolna 1.

 

Obecni Radni Rady Miejskiej:

1.      Leszek Furtas

2.      Piotr Guz

3.      Janusz Kowalski

4.      Henryk Kozak

5.      Waldemar Kruk

6.      Mirosław Opoka

7.      Paweł Pałka

8.      Jakub Pruchniak

9.      Jerzy Smolak

10.  Rafał Suszek

11.  Roman Suszek

12.  Barbara Walencik

13.  Małgorzata Wicha

14.  Ewa Wolna

15.  Kamil Wydra

 

Ad.1. Otwarcie obrad.

            Obrady VII sesji Rady Miejskiej otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kozak. Na podstawie listy obecności – załącznik, stwierdził,                        że w sesji uczestniczy 15 Radnych, co stanowi quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad.  Powitał przybyłych na sesję gości – lista obecności – załącznik.

 

 

Ad.2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

Rada Miejska, bez uwag przyjęła porządek obrad VII sesji. Wynik głosowania: 13 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

Rada Miejska bez uwag przyjęła Protokoł Nr VI/11 sesji Rady Miejskiej. Wynik głosowania: 13 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

 

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z VI sesji Rady Miejskiej.

3.      Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

5.      Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kazimierza Dolnego pośmiertnie Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Maćkowiakowi.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/245/98 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – działka nr 2130/3 w Kazimierzu Dolnym.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej, stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/115/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1148/2 oraz 1147 stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny – tzw. Wikarówka.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/205/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerami 921, 922, 931/1 o pow. łącznej 1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, zabudowanej budynkiem „Łaźni” na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 801/27, położona w Kazimierzu Dolnym zabudowana budynkiem „Amfibaru”.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1133/1, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Mały Rynek, zabudowana budynkiem gospodarczym wykorzystywanym aktualnie na potrzeby Urzędu Miasta.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1120, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej, zabudowana budynkiem szaletu.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) miasta Kazimierz Dolny oraz zasad jego używania i wykorzystywania.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Kazimierz Dolny do projektu partnerskiego pod nazwa ”Genius loci – współpraca markowych destynacji turystycznych Polski wschodniej”.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

19.  Odpowiedzi na zapytania.

20.  Zakończenie obrad.

 

Ad.3. Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji.

            Przewodniczący Rady Pan Henryk Kozak przybliżył Radnym następujące pisma:

- pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 20 kwietnia 2011r. znak: adm.-0130-2/11 – załącznik,

- pismo Posła na Sejm RP Zbigniewa Wojciechowskiego z dnia 16 kwietnia 2011r. – załącznik,

- pismo Pana Krzysztofa Godziszewskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. – załącznik,

- pismo Pana Piotra Szadkowskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r. – załącznik,

- pismo Pana Piotra Szadkowskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. – załącznik,

- pismo Starosty Puławskiego z dnia 28 marca 2011 r. – załącznik,

- pismo Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego z dnia 4 kwietnia 2011 r. – załącznik.

Radny Pan Waldemar Kruk poinformował, że Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami od ostatniej sesji zbierała się dwa razy. W dniu 4 kwietnia 2011r.                   w sprawie gospodarki nieruchomościami i w dniu 27 kwietnia 2011r. w sprawie zaopiniowania uchwał, które są przedmiotem obrad dzisiejszej sesji.

Radny Pan Jakub Pruchniak poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2011r. na którym zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu gminy za 2010r.

Radna Pani Ewa Wolna poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki odbyła dwa posiedzenia. W dniu 8 kwietnia 2011r. w sprawie przygotowań do sezonu turystycznego, oraz w dniu 26 kwietnia 2011r. w sprawie przygotowań do imprezy promocyjnej „Hity Krainy Lessowych Wąwozów i w sprawie zaopiniowania projektów uchwał.

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

„Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie od 30 marca 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku” – załącznik, przedstawił Burmistrz Pan Grzegorz Dunia.

 

Ad.5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

Radny Pan Janusz Kowalski: czy to prawda, że powodem przerwania prac na drodze Góry-Skowieszynek jest złożenie przez Burmistrza wniosku do Sądu w sprawie granic przebiegu tej drogi. Jeżeli tak, czy to nie zaważy na uzyskaniu środków pomocowych.

 

Radna Pani Ewa Wolna: na jakim etapie jest sprawa Kamienicy Gdańskiej?

 

Radny Pan Piotr Guz: proponuję przygotować i udostępnić listę osób, którym przekształcono działki rolne na budowlane w projektowanym studium i osób, którym działek nie przekształcono.

 

Radny Rafał Suszek: niektóre działki w projekcie studium zostały przekształcone bez składania wniosków przez obywatela. Jakie więc były kryteria przekształceń?

Czy Burmistrz zna decyzje dot. chodnika w Parchatce.?

Jakie jest uzasadnienie ekonomiczne dla budowy szaletu za 1.300.000 zł.?

 

Radny Jerzy Smolak: proszę o poprawienie nawierzchni drogi na Pana Nowaka. Proszę Radnego Powiatowego o pomoc w sprawie poprawienia nawierzchni drogi powiatowej biegnącej przez Rzeczycę.

 

Radny Paweł Pałka: kiedy rozpoczną się prace przy remizie OSP w Skowieszynku?

Proszę o pomoc przy poprawieniu nawierzchni boiska przy szkole w Skowieszynku.

 

Radna Pani Barbara Walencik: proszę o zadbanie o plac zabaw w Kazimierzu.

 

Radny Leszek Furtas: czy przygotowano już odpowiednie dokumenty w sprawie Pana Haczewskiego i Kowalskiego, bo w studium zrobiono jeszcze gorzej niż było.

 

Radny Janusz Kowalski: proponuję, aby posiedzenia Komisji Budżetu odbywały się na kilka dni przed sesja, tak aby był czas na wyjaśnienia.

 

Radny Jakub Pruchniak: czy będzie pogłębiony rów koło boiska w Wierzchoniowie i czy będzie poprawiona droga za kościołem w stronę Skowieszynka.

 

Radny Roman Suszek: apeluję o usunięcie ziemi, która osunęła się przy drodze do Zbędowic. Naprawy wymaga też nawierzchnia drogi asfaltowej.

Nikt do dnia dzisiejszego nie zabrał śmieci, które zebraliśmy z terenu wokół cmentarza               w Zbędowicach.

Prawdopodobnie Spółdzielnia Zgoda nie otrzymała od Burmistrza żadnej odpowiedzi na pismo w sprawie wynajęcia pomieszczeń w szkole w Zbędowicach.

 

Radny Rady Powiatu Pan Marcin Pisula: zapewniam, że Państwa uwagi i wnioski dot. dróg powiatowych przekazuję na bieżąco do Dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg                       i Zarządowi Starostwa. W maju będą wykonywane remonty cząstkowe na drogach powiatowych. W II połowie roku będzie remont drogi w Bochotnicy.

 

Pani Bożenna Krajewska: do dziś nie znalazły się dachówki z Kamienicy Gdańskiej.                   W dniu 2 kwietnia uniemożliwiłam przy pomocy policji zabierania kolejnej partii dachówek.

 

Pan Krzysztof Nieradka: w projekcie studium zaplanowano lokalizację nowego cmentarza  na wzgórzu. Czy decyzja ta pochodzi od władz gminy i czy była zachowana procedura wymagana przez ustawę przy tej właśnie decyzji. Czy ta lokalizacja była analizowana pod względem ekonomicznym i czy jest spójna z pozostałymi założeniami studium.

 

Pan Aleksander Cieniuszek: w czasie odśnieżania zepchnięto ziemię na poją działkę. Składałem w tej sprawie do Burmistrza pismo. Do dziś, ziemi nie usunięto.

Pani Katarzyna Siemińska: uważam, że każdorazowa sprzedaż mienia gminnego powinna być poprzedzona debata publiczną.

 

Pani Romualda Sitkowska: jakim szacunkiem darzycie człowieka, który 30 lat był                         w budynku Amfibaru? O tym, że zamierzacie ten budynek sprzedać dowiedzieliśmy się przypadkiem.

 

Pani Helena Kosobucka: czy możliwe jest poszerzenie dojazdu do mojej posesji przy okazji remontu ul. Sadowej? W chwili obecnej nie mogą dojechać do moje posesji większe samochody np. z zaopatrzeniem.

 

Pan Piotr Guz: Amfibar istnieje 29 lat. Gminy nie stać na remont tego obiektu. Ile pieniędzy prze te lata Gmina włożyła w remont tego obiektu? Co będą robić ludzie, którzy w tym obiekcie byli tyle lat? Za trzy miesiące pójdą na bruk. Tak się nie postępuje                          z wieloletnim dzierżawcą.

 

Pani Katarzyna Siemińska: oczyszczenia ze śmieci wymaga rów w ul. Czerniawy, oraz                   ul. Plebanka.

 

 

 

 

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia:

- nie wiem o jakich dachówkach mówi Pani Krajewska. Dach przeciekał więc został zabezpieczony. Ja nie będę pilnował gruzu. Jeżeli to są Pani dachówki to niech ich Pani pilnuje,

- zleciłem wykonawcy zimowego utrzymania dróg usunięcie ziemi z pola Pana Cieniuszka. Sprawdzę, czy to zostało zrobione.

- myślę, że sprawa sprzedaży Amfibaru, nie jest zaskoczeniem. O nieruchomościach rozmawiamy od marca. Jeżeli Rada podejmie stosowną decyzję będą miał podstawy do rozmów z Państwem Sitkowskimi. Procedura zmierzająca do sprzedaży nieruchomości jest dość długa i na pewno Państwo Sitkowscy będą mieli czas na podjęcie stosownych decyzji. Na pewno ten sezon będziecie mogli spokojnie pracować.

- rów przy ul. Czerniawy będzie sprzątany.

- jeżeli będą możliwości techniczne przy zagospodarowywaniu terenu pod budowę strażnicy weźmiemy pod uwagę wniosek Pani Kosobuckiej.

 

Pan Maciej Żurawicki: planowany teren pod powiększenie cmentarza jest stosunkowo niewielki. Zasadne jest wskazanie takiego miejsca. To prawda, że dostęp do tego miejsca od strony Dębowych Gór jest słaby, ale w tej chwili go nie zmienimy. Dobrym miejscem do zadawania pytań i sugestii będzie dyskusja publiczna nad studium w której będą uczestniczyć również projektanci. Będą mogli odpowiadać na Państwa pytania.

 

Pan Krzysztof Nieradka: ustawa o cmentarzach dość precyzyjnie mówi jakie warunki powinny być spełnione. W naszym przypadku warunki te nie są spełnione. Jeżeli chcieliby Państwo spełnić te warunki to będzie to bardzo kosztowne.

 

Pan Maciej Żurawicki: zachęcam do uczestnictwa w dyskusji publicznej nad projektem studium, gdzie udzielimy konkretnych wyjaśnień. Zapisy w studium są planami, które będziemy realizować w przyszłości.

 

 

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kazimierza Dolnego pośmiertnie Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Maćkowiakowi.

            Pani Ewa Wolna; Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kazimierza Dolnego pośmiertnie Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Maćkowiakowi – załącznik.

            Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/34/11 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kazimierza Dolnego pośmiertnie Księdzu Kanonikowi Zdzisławowi Maćkowiakowi – załącznik.

 

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/245/98 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny.

            Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/245/98 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny – załącznik.

Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/35/11 w sprawie uchylenia uchwały                       Nr XLVI/245/98 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny – załącznik.

 

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – działka nr 2130/3 w Kazimierzu Dolnym.

            Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – działka nr 2130/3 w Kazimierzu Dolnym – załącznik.

            Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/36/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego               w prawo własności nieruchomości – działka nr 2130/3 w Kazimierzu Dolnym – załącznik. Wynik głosowania: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej, stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny.

            Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/231/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej, stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny – załącznik.

            Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/37/11 w sprawie zmiany uchwały                       Nr XXX/231/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Bochotnicy przy ul. Nałęczowskiej, stanowiącej własność Gminy Kazimierz Dolny – załącznik. Wynik głosowania:                        15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/115/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1148/2 oraz 1147 stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny  – tzw. Wikarówka.

            Pani Ewa Wolna; Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/115/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1148/2 oraz 1147 stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny  – tzw. Wikarówka – załącznik.

            Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/38/11 w sprawie uchylenia uchwały               Nr XVII/115/08 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1148/2 oraz 1147 stanowiących własność Gminy Kazimierz Dolny  – tzw. Wikarówka – załącznik.

Wynik głosowania: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/205/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerami 921, 922, 931/1 o pow. łącznej 1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, zabudowanej budynkiem „Łaźni” na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości.

Pani Ewa Wolna: mamy kolejną uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. Za kilka lat wyzbędziemy się mienia gminnego. Jeśli już nic nie będziemy mieli, czy Urząd sam się utrzyma? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: okres w którym się znajdujemy jest okresem w którym zaczęły funkcjonować środki unijne. Moje działania skupiły się na zdobywaniu środków na pewne zadania, które pozwolą nasze dziedzictwo kulturowe utrzymać na odpowiednim poziomie. Udało nam się zdobyć dość duże pieniądze, bo jesteśmy na czołowych miejscach w województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Przedsięwzięć jest wiele. Środki unijne nie pokrywają 100% kosztów, niezbędny jest wkład własny. Stąd nasza propozycja, aby sprzedać  mienie, które przysparza gminie kłopotów jak np. Łaźnia. Środki, które uzyskujemy z dzierżawy musimy wkładać w remont. Tak naprawdę nie mamy z tego budynku dochodu. Rozważaliśmy przeznaczenie tego budynku na inne cele, na działalność publiczną. Uważamy jednak, że budynek ten na te cele się nie nadaje. Myślę, że powinniśmy spróbować, bo nie wiadomo, czy się nam uda, ten budynek sprzedać za dobre pieniądze. Będziemy wspólnie ustalać cenę wywoławczą.

Proszę nie mieć obaw, że sprzedamy wszystko, ja do tego nie dopuszczę. Razem musimy myśleć o tym jak zagospodarować Wikarówkę, Willę Promień, teren zielony przy                      ul. Kwaskowa Góra, kamieniołomy.

Dzięki m.inn. środkom ze sprzedaży mienia uda nam się uratować ruiny zamku, wyremontować dom kultury.

Jestem otwarty na dyskusję. Dostałem od mieszkańców mandat zaufania i robię to co uważam, że służy miastu i jego mieszkańcom, a Państwa Radnych proszę o wsparcie.

Radna Pani Ewa Wolna: to, co mówię, mówię ku rozwadze, aby nasze działania szły                       w kierunku pozyskania pieniędzy również wg innych metod, a nie tylko ze sprzedaży mienia.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: w najbliższym czasie przedstawię Państwu pewne propozycje. Wrócimy też do oszczędności w wydatkach bieżących. Urząd Miasta to część składowa gminy, bez niego gmina nie będzie funkcjonowała a więc muszą być pieniądze na jego utrzymanie.

Radny Pan Janusz Kowalski: gmina może zarabiać, muszą być wprowadzone pewne oszczędności. Pewne wydatki są nieracjonalne np. na oczyszczalnię ścieków, co wykażę  w maju. Brak jest debaty publicznej w sprawie mienia gminnego. Nie wiem jakich pieniędzy możemy się spodziewać ze sprzedaży Łaźni.

Rozumiem, że aby coś wybudować należy coś sprzedać. Może należy sprzedać coś co ma wartość, bo z Łaźni chyba uzyskamy niewiele. Jestem do tego nastawiony sceptycznie.

Radny Pan Rafał Suszek: nie jestem przeciwny sprzedaży mienia, ale powinno to być poprzedzone odpowiednią debatą o przyszłości gminy. Chylę przed Panem Burmistrzem czoło za pozyskane pieniądze, ale musi być dyskusja. Jesteśmy osobami odpowiedzialnymi i musimy myśleć perspektywicznie.

Radna Pani Małgorzata Wicha: ja też wole kupować niż sprzedawać, ale nie będziemy utrzymywać czegoś, co jest zbyt kosztowne w utrzymaniu.

Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/205/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerami 921, 922, 931/1 o pow. łącznej 1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, zabudowanej budynkiem „Łaźni” na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości – załącznik.

 Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/ 39/11 w sprawie uchylenia uchwały              Nr XXVI/205/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze przetargu umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji numerami 921, 922, 931/1 o pow. łącznej 1044 m2, położonej w Kazimierzu Dolnym przy ul. Senatorskiej, zabudowanej budynkiem „Łaźni” na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na zbycie tej nieruchomości – załącznik. Wynik głosowania: 10 gł. „za”, 3 gł. „przeciw”,                2 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 801/27, położona w Kazimierzu Dolnym zabudowana budynkiem „Amfibaru”.

            Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 801/27,położona w Kazimierzu Dolnym zabudowana budynkiem „Amfibaru”.

            Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Radny pan Mirosław Opoka: o sprzedaży Amfibary dowiedziałem się dwa dni temu. Chciałbym aby Państwo Sitkowscy mieli prawo pierwokupu, ale wiem, że takiej możliwości prawnej nie ma. Dajmy szansę obecnemu dzierżawcy, abyśmy nie stracili dobrego produktu. Zastanówmy się nad innym rozwiązaniem. Może część działki sprzedajmy, a część wydzierżawmy. Jestem zaskoczony takim obrotem sprawy.

            Radny Pan Janusz Kowalski: przełóżmy sprawę na kolejną sesję, bo jesteśmy zaskoczeni i my i dzierżawcy. Na sesjach nie ma prawnika. Nie możemy porozmawiać                    o aspektach prawnych.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: na posiedzeniach Komisji nie było sygnalizowanych problemów prawnych. Jeżeli są takie problemy proszę o zgłaszanie ich z pewnym wyprzedzeniem.

Podjęcie przez Radę uchwały o sprzedaży nieruchomości jest pierwszym krokiem                        w długiej procedurze z tym związanej. Sprzedaży nie dokonamy za trzy miesiące. Moralnie nie czułbym się porządku aby przed podjęciem przez Radę decyzji rozmawiać z Państwem Sitkowskimi, bo byłoby to źle przyjęte i odczytane. Ten sezon będą Państwo mogli spokojnie pracować. Procedura trwałaby około pół roku. Taka uchwała o sprzedaży dawałaby nam podstawę do przygotowania wyceny, ceny wywoławczej  rozmów.

Pani Romualda Sitkowska: to, co Pan mówi nie jest moralne. Mój mąż zakochał się w tym mieście, a teraz co, trzy miesiące i koniec. Niemoralne jest aby Pan nakłaniał Radę do sprzedaży tej nieruchomości. Czy była wydana jedna złotówka na Amfibar? Wszystko robiliśmy sami, nikt nam nie pomógł.

Radny Pan Mirośław Opoka: proponuje sprawę przełożyć na następną sesję. Państwa Sitkowskich należy zaprosić na posiedzenie Komisji i z nimi porozmawiać.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: rozumiem, że są emocje, ale to nie jest tak, że Państwo                     w tym obiekcie pracowali tylko dla tego obiektu. Ten obiekt dawał też Państwu Sitkowskim dochody. Ten obiekt nie dawał Gminie jakiś wielkich zysków. Jeżeli uzyskane ze sprzedaży Amfibaru pieniądze przeznaczymy na udział gminy w kosztach projektu wiślanego, da to pożytek wielu mieszkańcom. To są trudne decyzje, ale musimy je podjąć.

 

            Rada Miejska przyjęła wniosek Radnego Mirosława Opoki o przełożenie na kolejną sesję sprawy dotyczącej nieruchomości Amfibaru. Wynik głosowania: 9 gł. „za wnioskiem”, 3 gł. „przeciw wnioskowi”, 3 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1133/1, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Mały Rynek, zabudowana budynkiem gospodarczym wykorzystywanym aktualnie na potrzeby Urzędu Miasta.

PaniEwa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1133/1, położona w Kazimierzu Dolny – załącznik.

Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/ 40 /11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1133/1, położona w Kazimierzu Dolny– załącznik. Wynik głosowania: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1120, położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Browarnej, zabudowana budynkiem szaletu.

Pani Ewa Wolna: Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1120, położona w Kazimierzu Dolnym – załącznik.

Pan Waldemar Kruk: Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Radny Pan Janusz Kowalski: obecne zapisach planu dla tej działki „inne usługi” daja możliwość dowolnej interpretacji. Proszę mi dać Panie Burmistrzu gwarancję, że na tej działce nie powstanie kolejny pensjonat.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: całkiem dowolna interpretacja nie jest. Jeżeli będzie potrzebna moja opinia to będę to rozważał. Zobaczymy jakie będą potrzeby w zakresie szaletu, po powstaniu szaletu nad Wisłą. Są takie możliwości aby np. na sezon letni funkcjonowały szalety kontenerowe. Będziemy tez chcieli aby szalet powstał                              w pomieszczeniu, w którym był kiosk przy kawiarni Rynkowa.

Radny Pan Leszek Furtas: toaleta z prawdziwego zdarzenia musi być w centrum miasta. Zrobię wszystko aby na posiedzeniu Komisji Planowania wyznaczyć miejsce na toaletę.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia: na terenie tzw. Wikarówki jest dużo miejsca, a więc też może być również i szalet. Zastanowimy się na tym aby szalety były w kilku miejscach. Po podjęciu przez Radę uchwały zlecimy wykonanie wyceny tej nieruchomości. Zbadamy też zapisy w planie dla tej działki.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/ 41 /11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – działka nr 1120, położona w Kazimierzu Dolnym– załącznik. Wynik głosowania: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym.

            Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym - załącznik.

            Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/ 42 /11 w sprawie zmiany uchwały                  Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym zatwierdzającej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym – załącznik. Wynik głosowania: 15 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”.

           

Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) miasta Kazimierz Dolny oraz zasad jego używania i wykorzystywania.

            Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

Pani Katarzyna Siemińska: proponowane logo to poroniony pomysł. Miasto ma piękny herb.

Radny Pan Janusz Kowalski: procedura przygotowania logo były skandaliczna                             i nieprzejrzysta. Wiedziała o tym Pani Szczuka jako promotorka tego znaku. Jeżeli ktoś nas będzie utożsamiał z tym znakiem, to niczego nie kupi. Będzie nas utożsamiał z ostatnią drogą.

Radny Pan Rafał Suszek: procedura przygotowania znaku w konsekwencji doprowadziła do tego, że komisja nie miała wyboru projektów. Mogła tylko jeden projekt odrzucić lub przyjąć. Zobowiązania wynikające z umowy na pozyskanie środków finansowych na ten cel wymusił decyzję.

Zgłaszam  wniosek o odłożenie na okres miesiąca terminu podjęcia decyzji w sprawie logo, aby móc w tym czasie porozmawiać z osobami kompetentnymi w zakresie projektowania logo.

Pani Dorota Szczuka: zaprojektowany znak jest bardzo dobrze oceniany. Samożycie zweryfikuje, czy się przyjmie, czy też nie.

Pani Romana Rupiewicz: projekt logo jest zły kojarzy się z masonerią. Uważam, że Radni nie powinni go przegłosować. Całą procedurę należy rozpocząć raz jeszcze.

 

            Rada nie przyjęła wniosku Radnego Rafała Suszka. Wynik głosowania; 4 gł. „za wnioskiem”, 8 gł. „przeciw wnioskowi”, 3 „wstrzymało się od głosu”.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/ 43 /11 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) miasta Kazimierza Dolnego oraz zasad jego używania                              i wykorzystywania – załącznik. Wynik głosowania; 9 gł. „za”, 5 gł. „przeciw”,                          3 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Kazimierz Dolny do projektu partnerskiego pod nazwa ”Genius loci – współpraca markowych destynacji turystycznych Polski wschodniej”.

            Pani Ewa Wolna: Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Radny pan Waldemar Kruk: Komisja Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/ 44 /11 w sprawie przystąpienia przez gminę Kazimierz Dolny do projektu partnerskiego pod nazwą „Genius loci – współpraca silnych markowych destylacji turystycznych Polski Wschodniej – załącznik. Wynik głosowania: 13 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

            Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok – załącznik, przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Grażyna Kiełbasa.

            Radny pan Janusz Kowalski zwrócił się z zapytaniem, kiedy droga Dąbrówka – Rogów stała się droga strategiczna.

Burmistrz odpowiedział, że podczas powodzi w roku ubiegłym droga ta była jedynym dojazdem do części Gminy Wilków.

Radny Pan Janusz Kowalski poinformował, że w projekcie studium zapisano , że w tym rejonie ma powstać lądowisko dla samolotów.

Mirosław Opoka wyraził zadowolenie z tego powodu, że ma powstać lądowisko oraz podziękował za długo oczekiwana decyzje o wykonaniu drogi.

Radny Pan Rafał Suszek zapytał, co takiego miałoby być wybudowane w Parchatce aby wpłynęło na pozytywną decyzje w kwestii budowy w tej miejscowości chodnika.

Burmistrz odpowiedział, że przy wspólnym wysiłku może uda się doprowadzić do budowy chodnika.

            Rada Miejska podjęła uchwałę Nr VII/ 45 /11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 20112 rok – załącznik. Wynik głosowania: 13 gł. „za”, 0 gł. „przeciw”,                         2 „wstrzymało się od głosu”.

 

Ad.19. Odpowiedzi na zapytania.

Burmistrz Pan Grzegorz Dunia:

- ogrodzenie działki Pana Godziszewskiego wchodzi w drogę i nie można wyegzekwować jego przesunięcia. Musimy doprowadzić sprawę do końca. Sprawę rozstrzygnie sąd. Będzie wyrok zgodnie z którym będziemy postępować.

- informację na temat Kamienicy Gdańskiej przedstawimy na posiedzeniu Komisji.

- możliwość przygotowania wykazu osób którym działki przekształcono                                          i nieprzekształcono sprawdzimy pod względem prawnym. Nie mniej jednak każdy przy wyłożeniu studium może zapytać o każdą działkę.

Nie ma generalnej zasady, że przy drogach działki są budowlane. Projektant planu nawet bez wniosku może proponować przekształcenie działki.

- pismo w sprawie budowy chodnika w Parchatce zostało przesłane. Przeprowadziłem też rozmowę z Marszałkiem.  Nie mamy jeszcze odpowiedzi.

- na terenie gminy Kazimierz Dolny pracuje już sprzęt, który poprawia nawierzchnie dróg. Być może niedługo dotrze do Rzeczycy.

- zastanowimy się nad tym aby bieżące utrzymanie placu zabaw zlecić MZK.

- rów w Wierzchoniowie i przepusty w Rzeczycy może będą mogli oczyścić pracownicy robót interwencyjnych,

- worki ze śmieciami ze Zbędowic będą zabrane,

- pismo RSZiZ”Zgoda” w sprawie lokalu w Zbędowicach jest załatwiane,

Radny Pan Janusz Kowalski: proszę o komentarz Pana Burmistrza w następujących kwestiach. Nie byliśmy poinformowani o tym, że rada sołecka Mięćmierza i Okala złożyła rezygnację. Z drugim sołtysem idzie pan Burmistrz do sądu. Z osobą, która robi dobrą robotę. Pan Godziszewski przegrał przetarg, bo był zły zapis w specyfikacji.

Burmistrz pan Grzegorz Dunia: staram się postępować w granicach obowiązujących przepisów. Nie jest to łatwe. Nie mogę powiedzieć, Panie sołtysie z Pana dobry chłop, to my to Panu zrobimy. Pan pierwszy, Panie Kowalski postawiłbym zarzuty. Inwestycja na drodze Góry-Skowieszynek musi być wykonana zgodnie z projektem, bo na to zadanie są środki unijne. Przesunięcie drogi byłoby niezgodne z projektem. Ubolewam, że Pan Sołtys nie dopełnił wymogów formalnych. Wszystko musi być zgodne z procedurą, bo inni oferenci bardzo tego pilnują. Staram się z nikim nie konfliktować, ale sprawy są trudne.

Rada sołecka złożyła rezygnację, ale to nie przede mną tylko przed mieszkańcami taka rezygnacja powinna być składana. Ja nie czuję tu swojej winy. Na zebraniu wyborczym Pan sołtys mówił, że dopiero teraz coś na tej wsi ruszyło. Wszystkie pretensje są skierowane do mnie.

Radny Pan Leszek Furtas: ja mam pisma sołtysa i rady sołeckiej Mięćmierza-Okala. To jest właśnie dobry moment, aby spotkać się z projektantami studium.

 

Ad.20. Zakończenie obrad.

            Na tym zakończono obrady VII sesji Rady Miejskiej.

 

Protokołowała:                                                                                          Przewodniczył:

 

  Anna Bartoś                                                                                              Henryk Kozak

 

 

Czytany 7588 razy

Komentarze

+4
#11 Hania 22-06-2011 12:11
Z tego co pamiętam z sesji na której miałam okazję być to protoków i przedstawione wypowiedzi niektórych Radnych znacząco odbiegają od Ich rzeczywistych wypowiedzi. Pytanie dlaczego? I komu to ma służyć?
Pamiętam również iż niektórzy Radni prosili aby im przesyłać protokoły z Sesji na skrzynkę majlową, ale po tym jak Radny Kowalski mówiż iż otrzymał protoków na 2 godziny przed sesją na której się go zatwierdza, to ręce mi opadają, włos się na głowie jeży i brakuje głosu... co w tej gminie się dzieje. Nie mogę pojąć!!!
+3
#10 Wiesław 22-06-2011 10:40
Nie wiem jak gdzie ale np. w Radzie Nadzorczej w której ja działam protokół z posiedzenia Rady jest przedstawiany na kolejnym spotkaniu Rady i dopiero po przegłosowaniu ,że jest zgodny -stanowi dokument i może być publikowany ?
+2
#9 J.K 22-06-2011 09:16
@hmnn Nie stety mimo próśb,sprawa przesyłania protokołu jest nadal trudna.Ponadto w protokołach są poważne rozbieżności i to nie przypadek. Ale przypomnij sobie co było wcześniej.Wcześniej tj.w czasie poprzednich kadencji w ogóle protokoły z obrad sesji nie były dostępne.Nie mam racji?
+1
#8 J.K 22-06-2011 09:11
Protokół powyższy został przesłany 20 czerwca o g.10.17,czyli 2 godziny przed sesją RM.Wcześniej nie był dostępny.
+2
#7 hmnn 22-06-2011 09:03
Co za absurd publikować w czerwcu protokół z kwietnia? Jakiś powód? Pomyślmy - protokoły, sa późno sporządzane, ale chyba nie aż tak? Zmienić temat, by zawsze coś było nowego? Czemu w sumie akurat teraz to zostało opublikowane. O co naprawdę chodzi, jakie są prawdziwe intencje tej publikacji akurat po 2 miesiącach?
+4
#6 Wiesław 22-06-2011 07:48
Fakt faktem ,że żenada żeby na Radzie Miasta podnosić takie bzdety jak wywiezienie śmieci z pod cmentarza,poprawienie nawierzchni boiska,zadbanie o plac zabaw,pogłębienie rowu itp.A gdzie są Radni w okresie między sesjami,jest w Urzędzie sztab ludzi od załatwiania tych spraw i można to robić na bieżąco a nie czekać od sesji do sesji aby pokazać jaki to jestem "aktywny".Naprawdę nie widzi Pan Panie Seniorze trzeciego wieku jako Przewodniczący R.M. ważniejszych spraw ,może faktycznie złóż Pan tą rezygnację ....
+4
#5 ? 22-06-2011 01:39
Żenada, kim są ci radni. Pytanie w sytuacji gdy szkoły nie ma o sprawę kaminiecy gdańskiej, o remont remizy OSP w Skowieszynku. Ludzie gdzie wy żyjcie i skąd jesteście. Ludzie szukajcie milionów dzięki którym gmina dostanie następne z budżetu i będzie szkoła. Wstyd za takich radnych. Co się w Kazimierzu dzieje? Czy wszystcy oszaleli?
+4
#4 xyz 21-06-2011 20:59
Proponuję przeczytać ze zrozumieniem protokołu z sesji.Co niektórzy radni się po prostu kompromitują swoimi interpelacjami i pytaniami.
+6
#3 jorgex 21-06-2011 07:26
Radny pan Janusz Kowalski zwrócił się z zapytaniem, kiedy droga Dąbrówka – Rogów stała się droga strategiczna.

Burmistrz odpowiedział, że podczas powodzi w roku ubiegłym droga ta była jedynym dojazdem do części Gminy Wilków.

Jorgex napisał: to co mówi Burmistrz to BZDURAAAA!!!
+5
#2 małojec 21-06-2011 07:21
No nieźle! :-x szalety kontenerowe,po co w ogóle szalety,może Toi Toie,albo w krzaki. :sad: :sad:

Dodaj komentarz