Wydrukuj tę stronę

O tym, dlaczego plan był zły. Część II

Oceń ten artykuł
(5 głosów)
O tym, dlaczego plan był zły. Część II
"W CELOWNIKU"

Obaj burmistrzowie przekonują, że plan był dobry, ale Wojewoda Lubelski uznał, że projekt planu należało ponownie wysłać do uzgodnień do RDOŚ. Na analizę uzgodnienia RDOŚ przyjdzie pora w kolejnym poście z tej serii, teraz zajmę się analizą samego rozstrzygnięcia Wojewody. Okazuje się, że sprawa uzgodnienia RDOŚ to tylko wierzchołek góry lodowej. Poniżej wykaz innych zarzutów Wojewody do planu. Nie ma co komentować, wystarczy przeczytać.

 1. Niezgodność planu z obowiązującym studium.

Na ten aspekt zwrócił w swym postanowieniu także RDOŚ, oczekując naprawienia błędów. Wojewoda poszedł dalej – posłużył się określeniem „liczne naruszenia ustaleń wskazanego studium w uchwalonym planie miejscowym”, wskazując m.in. następujące obszary:

 • teren 9.MN powiększony o działkę nr 56 przeznaczoną w studium pod uprawy rolnicze,
 • teren 42.MNP powiększony o działkę 2081/1 i 2086/2 kosztem terenów 3.ZP i 4.ZP,
 • teren 32.MNP powiększony kosztem 17.ZL,
 • teren 36.MNP powiększony kosztem 36.ZL,
 • teren 29.MNP powiększony kosztem 9.ZL,
 • teren 144. MN powiększony o działkę nr 348 kosztem terenu oznaczonego symbolem 42.ZL,
 • itd...

Szerszą analizą Wojewoda objął teren 1.US – teren zabudowy usług sportu i rekreacji - stok narciarski (Stacja Narciarska Kazimierz Dolny). Oczywiście temu terenowi poświęcę odrębną notkę, bowiem wiele osób i podmiotów zwracało uwagę na ten problem. Wojewoda stwierdził, że „Zapisy planu umożliwiają zatem lokalizowanie zabudowy w sposób dowolny, na całym terenie 1.US włącznie z dopuszczeniem zabudowy hotelowej – czego studium nie przewiduje. Ustalenia dla terenu 1.US ewidentnie naruszają ustalenia zawarte w studium uwarunkowań, które precyzyjnie wskazało zarówno lokalizację zabudowy kubaturowej jak również jej funkcje i rodzaje”.

 1. Zapisy planu nie spełniają wymagań w odniesieniu do ustalenia obsługi komunikacyjnej.

Wojewoda zwrócił uwagę, że plan nie zapewnia dojazdu do terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 151.MN, 162.MN, 163.MN, 167.MN, 171.MN, 173.MN, a także dla terenu 1.MNPz.

 1. Bark miejsc parkingowych dla terenu 18a.MS (dawny Hotel Polski, później Esterka).

Również Esterce poświęcę osobny tekst, ale dopiero po otrzymaniu odpowiedzi na pytania skierowane do burmistrza oraz lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wojewoda stwierdza, że „istnieje obowiązek określenia w planie miejscowym minimalnej liczby miejsc postojowych w stosunku do każdej z przewidzianych funkcji, przy czym nie ma znaczenia, czy przeznaczenie terenu jest przeznaczeniem podstawowym, czy uzupełniającym”. Dalej pisze: „Biorąc pod uwagę, zarówno szeroki katalog funkcji, jakie mogą być realizowane na terenie 18a.MS jak również fakt, iż działka nr 874/1 położona w ścisłym centrum miasta pozostaje terenem dotychczas niezainwestowanym, wskazanie obowiązku realizacji jednego tylko miejsca parkingowego dla obsługi tej działki nie wypełnia upoważnienia ustawowego z art. 15 ust. 2 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

 1. Co innego w tekście, co innego na rysunkach.

Wojewoda wykazał niezgodność tekstu planu z rysunkiem w odniesieniu do terenu 178 MN. Na załączniku graficznym wrysowany jest teren 178 MN, natomiast w tekście planu znajdują się ustalenia dla terenów od 1.MN do 177.MN, tym samym dla terenu 178.MN brak jest ustaleń w przedmiotowym planie.

 1. Wąwóz Czarny.

Wojewoda wykazał także niezgodność rysunku planu ze stanem faktycznym odnośnie przebiegu drogi gminnej 31.KDW. Na rysunku planu droga kończy się „ślepo”, podczas gdy w rzeczywistości ma swoją kontynuację w kierunku miejscowości Jeziorszczyzna. Dziwna sytuacja, bowiem sprawa dotyczy wybetonowanego przez burmistrza Wąwozu Czarnego – w opinii niektórych strategicznej inwestycji, nawet ratującej życie.

 1. Brak podpisu załączników.

Wojewoda Lubelski stwierdził: „Zgodnie z art. 67a ust. 5 ustawy dane przestrzenne tworzone dla planów miejscowych stanowią załącznik do uchwały przyjmującej ten plan. Tymczasem załącznik nr 4 do uchwały zawierający dane przestrzenne, dostarczony do tut. organu w dniu 21 stycznia 2022 r. zawierał następujące błędy:

 • walidacja tego załącznika nie powiodła się, co wskazuje, iz został sporządzony w sposób nieprawidłowy;
 • załącznik nie był podpisany”.

CDN

Czytany 2168 razy