Wydrukuj tę stronę

Nowa Rada z nowymi przepisami,obrady transmitowane na żywo

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Od 26 lipca tego roku obowiązuje znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym (z dnia 08 maja 1990 r). Ustawa uchyla część przepisów i wprowadza wiele  nowych i ciekawych rozwiązań.

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym  znacznie zwiększa kompetencję  rady gminy ( rady miejskiej)  i usprawnia jej działanie. Zwiększa  kontrolę nad burmistrzem, jest organem stanowiącym i kontrolnym. Na wniosek rady można  zmieniać granice miasta, gminy, tworzyć nowe sołectwa, dzielnice itp. 

W zakresie zadań własnych gminy nowością jest tworzenie  gminnego budownictwa mieszkaniowego, co w przypadku naszej gminy  może być  dużym ułatwieniem w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.

Ustawa jasno określa role przewodniczącego rady miejskiej w tym sposób powołania i odwołania przewodniczącego.

Radykalnie zwiększa  się transparentność działań rady miejskiej. Głosowanie uchwał musi być przeprowadzone w taki sposób aby myło możliwe ustalenie jak w danej sprawie   radny głosował.

Nowelizacja stanowi ,że obrady rady  są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad umieszczane mają być  stronie BIP, jak też stronie internetowej urzędu miasta.

Imienny wykaz głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej urzędu miasta, bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób. 

Kończy się zatem kontrowersja związana  z kuriozalnym zatwierdzaniem protokołów z obrad sesji RM i zamieszczaniem na BIP  po pół roku od ich zatwierdzenia (sic).

Rada powołuje stałe i doraźne komisje. Więc nie ma ustawowego obowiązku jakie komisje mają być powołane. Z tym był  duży kłopot i zamieszanie. W ostatniej kadencji radni znacznie częściej niż zwykle obradowali w połączonych komisjach, to dobra praktyka.

Jednak dochodziło do sytuacji, gdzie  radny będący jednocześnie w dwóch komisjach  w  konkretnej sprawie  głosował różnie . Należałoby się zastanowić  nad połączeniem komisji i pracować w zespole jak największej grupy radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z wykonywaniem swoich obowiązków może wydawać  polecenia służbowe pracownikom urzędu  wykonującym  zadania organizacyjne i prawne, związane z funkcjonowaniem rady , komisji i radnych.

Zatem konieczne będzie zmiany statutu Gminy, który bazował na starej ustawie. W prawdzie radni wprowadzili zmiany jednak uważam ze są niewystarczające.

W nowelizacji ustawy wiele jest na temat referendum, obowiązków w zakresie oświadczeń majątkowych i ograniczeń związanych zatrudnianiem . Ma to związek z działaniami antykorupcyjnymi. Więc skoro ustawodawca wprowadza takie regulacje to chyba w tej materii nie działo się najlepiej...

Ciekawy rozwiązaniem  jest wprowadzenie raportu o stanie gminy. Burmistrz  co roku, do 31 maja przedstawia raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie z roku poprzedniego w tym realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

Po wysłuchaniu raportu o stanie gminy rada przystępuje do głosowania nad wotum zaufani dla burmistrza. W przypadku nie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania w kolejnych dwóch latach, rada miejska  może podjąć działania o przystąpieniu do referendum.

Ustawa reguluję inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców. W przypadku naszej gminy projekt uchwały musi być poparty 200  podpisami, co nie buduje aktywności społecznej.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest obowiązek zamieszczania na BIP interpelacji radnych i odpowiedzi na nie przez burmistrza.

Generalnie jest dużo dobrych zmian. Jak pisałem na wstępnie uchwała obowiązuje od 26 lipca. W tym dniu obchodzone są imieniny  Anny, co  odczytuje  jako znak Boży.

Ustawa do pobrania w załącznikach. Zachęcam do zapoznania się nowymi przepisami.

J.K

Czytany 2246 razy