Aktualności - Blog Kazimierski

Dyżury Radnych wracają!!!

Informuję Państwa, że od najbliższego piątku ( 04 maja) w każdy pierwszy i drugi piątek miesiąca będą pełnione dyżury radnych. W nadchodzący piątek dyżur będę pełnił w godz. 12.00-13.00 w lokalu Kazimierskiego Ośrodka Kultury. W następny piątek dyżur pełnić będzie radny Rafał Suszek. O wznowieniu dyżurów radnych, prosimy poinformować mieszkańców miasta i gminy Kazimierz Dolny. Janusz Kowalski

Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

OR.0012.2.6.2012 OR.0012.5.6.2012 Kazimierz Dolny dn. 12.04.2012r. Radni Rady Miejskiej , Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie sięw dniu 18 kwietnia 2012r. (środa) o godz. 10oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia będzie – Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierz Dolny –…

Zaproszenie na wspólne posiedzenie komisji.Dalsze prace w sprawie Studium.

OR.0012.2.5.2012 OR.0012.5.5.2012 Kazimierz Dolny dn. 4.04.2012r. Radni Rady Miejskiej Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie sięw dniu 13 kwietnia 2012r. (piątek) o godz. 10oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematem posiedzenia będzie – Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu…

OGŁOSZENIE w sprawie studium !!!

Kazimierz Dolny dn. 28.03.2012r. OR. 0012.5.5.2012 OR.0012.2.5.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2012r. (środa), o godz. 10oo w Domu Architekta SARP przy ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Temat posiedzenia: – Informacja Biura Projektowego BUDPLAN o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu studium…

PROTOKOŁ Nr XIX/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 1 lutego 2012r.

PROTOKOŁ Nr XIX/12 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 1 lutego 2012r. (środa) w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Obecni Radni Rady Miejskiej: 1. Leszek Furtas 2. Piotr Guz 3. Janusz Kowalski 4. Henryk Kozak 5. Waldemar Kruk 6. Mirosław Opoka 7. Paweł Pałka 8. Jakub Pruchniak 9. Jerzy Smolak 10.Rafał Suszek 11.Roman Suszek 12. Barbara Walencik 13. Małgorzata Wicha 14.…

Uwaga!! Spotkanie w sprawie Studium cz. II

Kazimierz Dolny dn. 7.03.2012r. OR. 0012.2.3.2012 OR.0012.3.3.2012 OR.0012.5.3.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 15 marca 2012r. (czwartek) w Domu Architekta SARP przy ul. Rynek 20 w Kazimierzu Dolnym. Tematy posiedzenia: 1. Godz. 9oo- Omówienie programu użytkowego…

"By służba Ojczyźnie, Jej Wolność i Wielkość była najświętszym obowiązkiem"

Przed byłym mokotowskim Aresztem Śledczym UB, w której katowniach zamęczono i zamordowano tysiące polskich patriotów, w tym m.in. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila", rtm. Witolda Pileckiego i mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, odbyły się uroczystości ku czci pomordowanych Żołnierzy Wyklętych. Najbardziej wzruszającą ich częścią był apel Zofii Pileckiej-Optułowicz, córki rotmistrza Witolda Pileckiego. „Przyszliśmy tu, by złożyć hołd Wam "Niezłomnym" za naszą wolność, za którą zapłaciliście najwyższą cenę.Przyszliśmy także po to,…

Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami,

OR. 0012.5.2.2012 Kazimierz Dolny dn. 9.02.2012r. OR. 0012.2.2.2012 Radny Rady Miejskiej Uprzejmie zapraszam do udziału we wspólnym posiedzeniu: - Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, - Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego, Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2012r. (czwartek) o godz. 9oo w Domu Architekta SARP – ul. Rynek 20. Tematy posiedzenia: Godz. 9oo – zaopiniowanie kierunków działań związanych z umową dzierżawy obejmującą nieruchomość…

Nad ranem zamknęli szkoły

Życie Warszawy Izabela Kraj,Marek Kozubal 04-02-2012, ostatnia aktualizacja 04-02-2012 01:23 Na rekordowo długiej, trwającej niemal do godz. 3 w nocy sesji, radni PO zdecydowali o zlikwidowaniu 16 szkół Gło­so­wa­nie za­koń­czy­ło się w pią­tek nad ra­nem. Jesz­cze ni­gdy wcze­śniej nie zda­rzy­ło się, by raj­cy „prze­trzy­ma­li" do godz. 2.30 miesz­kań­ców, któ­rzy chcie­li wy­po­wie­dzieć się na se­sji. Ro­dzi­ce i na­uczy­cie­le, zmę­cze­ni cze­ka­niem od 10 ra­no, jesz­cze po pół­no­cy pró­bo­wa­li od­wo­dzić rad­nych od za­mia­ru…

PROTOKOŁ Nr XVIII/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 21 grudnia 2011r.

PROTOKOŁ Nr XVIII/11 sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym w dniu 21 grudnia 2011r. ZAŁĄCZNIK: Lista obecności Radnych. Lista obecności osób uczestniczących w sesji. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań w okresie od 15 listopada 2011r. do 20 grudnia 2011r. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części budynku byłej szkoły podstawowej w Parchatce. Uchwała Nr XVIII/ 82 /11 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym…

Zaproszenie na obrady XIX sesji Rady Miejskiej

Kazimierz Dolny dn. 17.01.2012r. OR. 0002.1.2012 OGŁOSZENIE Uprzejmie zapraszam do udziału w obradach XIX sesji Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2012r. (środa) o godz. 9.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzu Dolnym przy ul. Rynek 14 (nad Bankiem). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej. 3. Informacje i wnioski Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.…

Strona 28 z 35